Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Međimurske županije (m/ž)

Na temelju članka 166. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, 157/13.), članka 8., st. 2. Ugovora o osnivanju Centra za pomoć u kući Međimurske županije te članka 76. Statuta Centra za pomoć u kući Međimurske županije, Povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Međimurske županije, dana 28. siječnja 2015. raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pomoć u kući Međimurske županije (m/ž)

 Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, koja ima najmanje srednju stručnu spremu te u odnosu na koju ne postoji zapreka iz čl. 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

–          životopis,

–          domovnicu – izvornik ili ovjerena preslika,

–          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma) – izvornik ili ovjerena preslika,

–          dokaz o  položenom stručnom ispitu osim ako kandidat nije bio obvezan položiti stručni ispit – izvornik ili ovjerena preslika,

–          izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi prema čl. 213., st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (tekst izjave nalazi se na web stranici Centra) – izvornik ili ovjerena preslika.

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine, a ugovor o radu se sklapa na puno radno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8  dana od dana objave natječaja.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec: «Za natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati».

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijava.

URBROJ: 007/15/01-01

Čakovec, 28.01.2014. god.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje

Izjavu potrebnu pri prijavi možete preuzeti ovdje