Pravo na uslugu pomoći u kući

(Zakon o socijalnoj skrbi, članak 80., NN 157/13)

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Ukoliko udovoljavate uvjetima, pomoć u kući možete ugovoriti

  • Sami za sebe
  • Za svoje roditelje ili djeda i baku (uz njihov pristanak)

 

Uslugu ugovorite u Centru za pomoć u kući Međimurske županije.